نوآوری باز همپیوند

همکاری در برگزاری چالش
روند برگزاری چالش

برگزاری چالش نوآوری باز شامل روند های زیر است.

فراخوانی

فراخوان ارائه طرح چالش

برگزاری

برگزاری چالش

انتخاب

برگزیدن بهترین طرح و اهدای جوایز

تعریف نوآوری باز

مزایای نوآوری باز

توسعه سریع‌ تر

دسترسی به ایده‌های نوآورانه‌ بیشتر

دسترسی به افراد ماهر و متخصص

دیدگاه‌های جدید و پرهیز از عمل کردن به شیوه‌ای ناآگاهانه

دریافت کمک‌های عمومی از طریق همکاری

ریسک توسعه کمتر

ارتباط با نوآوری باز همپیوند